Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գույքի անբավարարության հիմքով թիվ 04797187 կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին որոշում

12.02.2019

Տիպ` Գույքի անբավարարության հիմքով կատարողական վարույթները կասեցնելու մասին հարկադիր կատարողների որոշումներ
Հայտատու` Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Շիրակի մարզային բաժին
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, 2-րդ մաս

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Շիրակի մարզային բաժինը հայտնում է, որ հարկադիր կատարող Ա. Հակոբյանի կողմից ընդունվել է որոշում թիվ 04797187 կատարողական վարույթով պատասխանող Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանից հօգուտ ՙԳլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ՚ ՓԲԸ-ի բռնագանձել՝ 1.135.383 /մեկ միլիոն մեկ հարյուր երեսունհինգ հազար երեք հարյուր ութսուներեք/ ՀՀ դրամ, որից՝ վարկի գումարի մնացորդ՝ 700.000 /յոթ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, հաշվարկված տոկոսագումար՝ 82.346,30 /ութսուներկու հազար երեք հարյուր քառասունվեց/ ՀՀ դրամ /երեսուն/ լումա, հաշվարկված ժամկետանց գումարի տոկոս՝ 33.646,60 /երեսուներեք հազար վեց հարյուր քառասունվեց/ ՀՀ դրամ /վաթսուն/ լումա, ժամկետանց գումարի տույժ՝ 153.495,30 /մեկ հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր իննսունհինգ/ ՀՀ դրամ /երեսուն/ լումա, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ 53.894,80 /հիսուներեք հազար ութ հարյուր իննսունչորս/ ՀՀ դրամ /ութսուն/ լումա, չվճարված ամսական սպասարկման միջնորդավճար՝ 112.000 /մեկ հարյուր տասներկու հազար/ ՀՀ դրամ:
16.07.2018 թվականից մինչև վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտը՝ 06.11.2018 թվականը վարկի ժամկետային մնացորդի՝700.000 /յոթ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամի նկատմամբ հաշվարկել և պատասխանող` Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանից հօգուտ ՙԳլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ՚ ՓԲԸ-ի բռնագանձել՝ տարեկան 24 տոկոս:
16.07.2018 թվականից մինչև պարտավորության ամբողջական մարումը վարկի ժամկետանց գումարի՝ 448.511,90 /չորս հարյուր քառասունութ հազար հինգ հարյուր տասնմեկ/ ՀՀ դրամ /իննսուն/ լումայի նկատմամբ հաշվարկել և պատասխանող` Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանից հօգուտ <<ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ>> ՈԻՎԿ ՓԲԸ-ն բռնագանձել ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանած տարեկան կտրվածքով հաշվարկային դրույքաչափի կրկնապատիկի չափով տոկոսներ:
16.07.2018 թվականից մինչև պարտավորության ամբողջական մարումը վարկի ժամկետանց գումարի՝ 448.511,90 /չորս հարյուր քառասունութ հազար հինգ հարյուր տասնմեկ/ ՀՀ դրամ /իննսուն/ լումայի նկատմամբ հաշվարկել և պատասխանող` Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանից հօգուտ ՙԳլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ՚ ՓԲԸ-ի բռնագանձել օրական 0,3 տոկոս տույժ:
16.07.2018 թվականից մինչև պարտավորության ամբողջական մարումը ժամկետանց տոկոսագումարի՝ 80.361,70 /ութսուն հազար երեք հարյուր վաթսունմեկ/ ՀՀ դրամ /յոթանասուն/ լումայի նկատմամբ հաշվարկել և պատասխանող` Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանից հօգուտ ՙԳլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ՚ ՓԲԸ-ի բռնագանձել օրական 0,5 տոկոս տույժ:
16.07.2018 թվականից մինչև վարկային պայմանագրի ավարտը՝ 06.11.2018 թվականը յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկել և պատասխանող` Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանից հօգուտ ՙԳլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ՚ ՓԲԸ-ի բռնագանձել 14.000 /տասնչորս հազար/ ՀՀ դրամ ամսական սպասարկման վճար:
Պատասխանող Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանից հօգուտ ՙԳլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ՚ ՓԲԸ-ի բռնագանձել 22.750 /քսաներկու հազար յոթ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ, որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումարի հատուցում:
ՙԴատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին՚ ՀՀ օրենքի 67 հոդվածի համաձայն՝ պատասխանող Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանից անհրաժեշտ է բռնագանձել նաև 58607 ՀՀ դրամ՝ որպես կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերի գումար։
Պահանջատերը 05.02.2019թ. թիվ ԳԵ2019/2-1343 գրությունով հայտնել է, որ թիվ ՇԴ1/0895/02/18 քաղաքացիական գործով պարտավորության չափը 04.02.2019թ. դրությամբ կազմում է 1777991.80 ՀՀ դրամ:
Պարտապան Դավիթ Վաղինակի Թորոսյանի անվամբ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում առկա են թվով 3 ընթացիկ կատարողական վարույթներ, որոնցով պահանջատերերին ունեցած պարտավորությունների ընդհանուր չափը կազմում է 4333063.2 /չորս միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար վաթսուներեք ամբողջ երկու/ ՀՀ դրամ:

Հասցե` ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 7

Հեռ..` +374-60-57-05-24

Վեբ կայք` www.harkadir.am

Էլ. փոստ`