Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչ| 66-28.1-Մ3-30

22.07.2021

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին
ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի N 29-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 69-րդ կետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱԿ Արտաքին

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

1. դիմում (կցվում է),
2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ լուսապատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ լուսապատճեններով),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ լուսապատճենով,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ լուսապատճենով,
5.արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ լուսապատճենով
6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում /https://cso.gov.am/internal-external-competitions/ առցանց լրացնելով դիմումը /խնդրում ենք պարտադիր լրացնել բոլոր դաշտերը/ և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը:
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 28-07-2021

ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԱՄՍԱԹԻՎ 02-09-2021

ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԺԱՄ 10:00:00

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ԹԵՍՏԻ ՏԵՒՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 90 րոպե

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ
Խնդրի լուծում
Հաշվետվությունների մշակում
Բարեվարքություն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք
(հոդված 37, 247, 255, 275, 277, 282, 283)
Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012,
(բաժիններ՝ 1.1,1.2,1.3,1.5,2.2,2.3)
Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013,
(բաժին 1.1, 1.2,2.1,)
«Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն», ուսումնական ձեռնարկ, Ալեքսան Պետրոսյան, «Էդիտ Պրինտ» հրատարակչություն, Երևան 2007թ.,
(բաժին 1.2, 2.2, 2.3, 3.3)
«Գրավոր խոսք», ձեռնարկ/ Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակչություն. - Եր. Լիմուշ. 2012թ., բաժին 1, էջ 39-40,
(Գլուխ 1)
«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 3, 4, 5,6,7,8,11,12,13,15,17)
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 3, 20, 30,31,32,33,35,36,45, 46, 47,50,54,58,60, 66,)
/27.7/ «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ 2.1, 3,4,6,)
Սահմանադրություն
(հոդվածներ՝ 4,5,6,31,34,50,51,57,88,90,124,125,131)
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 4,5,6,8,9,10,13,17,19,21,)
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 2,7,9,10,13,14,16,20,31,34,36,42)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
(հոդվածներ՝ 4,5,74,91,94,139,147,148,158,159,192,223,226,227,240,249,)
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
(հոդվածներ՝ 50,59,61,62,168,321,)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» օրենք
(հոդվածներ՝ 3,5.2,16,17,19,20)
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ 06-09-2021 14:30:00

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՒԱՉԱՓ Հարցարան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓ 175932 ՀՀ դրամ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ melanya.khupelyan@gov.am
ՀԱՍՑԵ ք. Երևան, Արմենակ Արմենակյան փող., 129 շենք
ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ +37410-51-56-22
ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ 22-07-2021

Հասցե` ք․ Երևան Արմենակյան 129

Հեռ..` 010-65-05-53

Էլ. փոստ`