Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Վարչապետի աշխատակազմը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի սփյուռքի ծրագրերի իրականացման և մշտադիտարկման վարչության ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 06-Գ28-23.2-Մ1-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

08.11.2021

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Վարչապետի Աշխատակազմ
ՀՀ կառավարության 27.12.2018թ. N 1554-Ն որոշում

Վարչապետի աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Վարչապետի աշխատակազմը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի սփյուռքի ծրագրերի իրականացման և մշտադիտարկման վարչության ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 06-Գ28-23.2-Մ1-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:
Վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի սփյուռքի ծրագրերի իրականացման և մշտադիտարկման վարչության ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 06-Գ28-23.2-Մ1-3) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը ՝
1. դիմում (առցանց),
2.անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ին՝ ժամը 16:30-ին, քաղ. Երևան, հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 1 հասցեում:

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ին՝ ժամը 11:00-ին, քաղ. Երևան, հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 1 հասցեում:

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 256,623 ՀՀ դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ
https://www.gov.am/am/announcements/item/346/
Հաշվետվությունների մշակում
Բարեվարքություն
Խնդրի լուծում

ՀՀ Սահմանադրություն
(հոդվածներ՝ 2-7,13, 25, 27, 31, 40-48, 57, 64, 66, 73, 88-90, 93, 103, 142-145,146-153)
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ 3, 6-8, 11,13.1, 18
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131341

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ՝ 2-5, 7, 14-15
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142381

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
Հոդվածներ 9, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 38
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ 4-8, 14, 15, 31
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132720

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ 9, 8,12
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=1372

«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածնե 2, 4-8
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=132534

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ 2, 7, 14, 17, 23-26, 34-43
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=131562Այլ գիտելիքներ
«Գրավոր խոսք», Վ. Գաբրիելյան, 2012
էջ 70-74,94,173,221-228, 245-258)
http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012
§ 1.1-§1.5, § 2.1, §6.1- §6.2
http://fliphtml5.com/fumf/egdx

Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում (www.cso.gov.am) առցանց լրացնելով դիմումը և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթերի լուսապատճեններն և լուսանկարն ուղարկել nushik.gevorgyan@gov.am էլեկտրոնային հասցեին:
Հեռ. 010515817

Հասցե` կառավարական տուն 1

Հեռ..` 010515817

Էլ. փոստ`