Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ԱՁ Ռիտա Հակոբյանի պարտավորությունների դիմաց գրավադրված գույքի աճուրդի մասին

12.05.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` ԱՁ Ռիտա Հակոբյանի սնանկության գործով կառավարիչ Անահիտ Ղազարյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

11.05..2022թ. ժամը 11:00-ին հրավիրված ԱՁ Ռիտա Հակոբյանիպարտավորություններիդիմացգրավադրվածգույքիվաճառքիաճուրդը՝ բաղկացած 2 լոտից չի կայացել հայտեր չլինելուպատճառով:
31.05.2022թ. ժամը 14:00-ին ք. Երևան, Ահարոնյան 2, 423 սենյակում կանցկացվի ԱՁ Ռիտա Հակոբյանի պարտավորություններիդիմաց գրավադրված գույքի վաճառքի աճուրդը՝ բաղկացած 2 լոտից:
Լոտ 2. Երրորդ անձանց պատկանող, «Արցախբանկ» ՓԲԸ գրավադրված ք.Երևան,Էրեբունի համայնք, ԽաղաղԴոնիփողոց1/2շենք, 44 բնակարան հասցեում գտնվող անշարժ գույքը : Բնակարանըգտնվում է 12 հարկանի պանելային շենքի 12-րդհարկում,64.6 քմ մակերեսով : Մեկնարկային գինը 12.048.750 ՀՀ դրամ:
Լոտ 3. «Գևորգ և Հովիկ» ՍՊԸ պատկանող, «Արցախբանկ» ՓԲԸ գրավադրված ք. Երևան, Ավան համայնք, Ավան-Առինջթաղամաս թիվ 1/8 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը :Ավտոտեխսխասարկմանկետ,անշարժգույք523.0քմմակերեսով:Մեկնարկային գինը 65.610.000 ՀՀ դրամ:
Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ գնորդը կրելու է գույքիձևակերպման,գրանցմանհետկապվածծախսերը:Բնակարաններըբնակեցված են, բնակիչների վտարումը կատարվում էգնորդիկողմից:Աճուրդինմասնակցելուհամար պետքէ ներկայացվեն՝ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճենը,իսկիրավաբանականանձանց ևանհատձեռնարկատերերիդեպքում, դրանցպետական գրանցումը հավաստողփաստաթղթերիպատճեները,աճուրդինախավճարիվճարումը հավաստողփաստաթղթեր:Նախավճարը կազմում է տվյալ լոտիմեկնարկային գնի5%-ը:Աճուրդինախավճարըպետք է վճարվիփոխանցումով «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում բացված ԱՁՌիտաՀակոբյանիսնանկությանհատուկ հաշվինհ/հ16044063516903 մինչև աճուրդիննախորդող օրը ներառյալ:
Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները, աճուրդի անցկացման օրվաննախորդող5օրվաընթացքումընդհուպմինչևաճուրդիննախորդող օրվա ժամը 16:00-ն կարող են հայտներկայացնելՀՀՍնանկությանդատարան(ք.Երևան,Օտյան53/2):Աճուրդումհաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավելբարձրգինառաջարկածմասնակիցը:Ցանկացողներըլոտնուսումնասիրելու, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին կարողենծանոթանալք. Երևան,Ավետիսյան 2,423սենյակհասցեում:ՍԳԿ Ա.Ղազարյան հեռ. 093-25-25-01:

Հասցե` ք.Երևան, Մամիկոնյանց 6/1-1

Հեռ..` +374 93 25 25 01

Էլ. փոստ`