Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ՉՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԱՆՁԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-Ի N 1611-Ա ՈՐՈՇՈՒՄ

15.12.2022

Տիպ` Գրավոր վարչական ակտերի հրապարակում
Հայտատու` ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքապետարան
Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդված

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Գոռ Թադևոսյանս քննելով Վարսենիկ Մեսրոպի Սուքիասյանի նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի նյութերը, պ ա ր զ ե ց ի
1․ Նկարագրական մաս․
Վարսենիկ Մեսրոպի Սուքիասյանը՝ հանդիսանալով անշարժ գույքի հարկ վճարող սուբյեկտ, իրավահարաբերության ծագման պահին գործող «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով չի կատարել անշարժ գույքի հարկ վճարելու պարտականությունը, ինչի կապակցությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի և 34-րդ հոդվածի հիմքերով հարուցվել է անշարժ գույքի հարկի գծով չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման վարչական վարույթ։
2․Պատճառաբանական մաս․
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում ապահովելով գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկումը՝ բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում վարչական ակտն ընդունելու համար էական նշանակություն ունեցող հետևյալ փաստերը․
• Կապանի համայնքապետարանի եկամուտների գանձման, առևտրի և սպասարկման բաժնի 07.10.2022թ. տեղեկանքների համաձայն՝ Վարսենիկ Մեսրոպի Սուքիասյանին ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի Բեխ թաղամաս 25 հասցեում սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի (շինության կադաստրային ծածկագիրը՝ 09-001-0112-0105-001, անհատական բնակելի տուն, 0․0408հա հողամաս) հարկի գծով 2014-2021թթ․ համար հաշվարկված հարկային պարտավորությունները կազմում են 4168 ՀՀ դրամ, որից ապառք՝ 2965 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 1203 ՀՀ դրամ, իսկ Կապան քաղաքի Բեխ թաղամասում սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի (շինության կադաստրային ծածկագիրը՝ 09-001-0112-0048-001, անհատական բնակելի տուն, 0․144հա հողամաս) հարկի գծով 2013-2021թթ․ համար հաշվարկված հարկային պարտավորությունները կազմում են 29888 ՀՀ դրամ, որից ապառք՝ 23476 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 10253 ՀՀ դրամ։
ՀՀ Սահմանադրության (2015 թվականի փոփոխություններով) 60-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է մուծել օրենքին համապատասխան սահմանված հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ:
Իրավահարաբերության ծագման պահին գործող «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն՝ գույքահարկը սեփականության իրավունքով նույն օրենքի 3-րդ հոդվածում նշված անձանց պատկանող հարկվող օբյեկտ համարվող գույքի համար սույն օրենքով սահմանված կարգով և չափով համապատասխան բյուջեներ վճարվող ուղղակի հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից:
Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` գույքահարկ վճարող են համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում ստեղծված կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները և դրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ստեղծված կազմակերպությունները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող անձինք, որոնց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պատկանում է նույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված հարկվող օբյեկտ համարվող գույքը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի, Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հիմնարկների:
Օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն` գույքահարկով հարկվող oբյեկտ են համարվում շենքերը և շինությունները` (․․․) արտադրական նշանակության շինությունը (․․․)։
Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ ֆիզիկական անձինք գույքահարկի տարեկան գումարը սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։
Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և համամասնությամբ գույքահարկի գումարը վճարվում է` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շինությունների համար` հարկվող օբյեկտի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե, իսկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող շինությունների համար` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե. հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցի համար` գույքահարկ վճարող կազմակերպության գտնվելու (հաշվառման) վայրի համայնքի բյուջե: (․․․)։
Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ օրենքը խախտելու համար գույքահարկ վճարողները, (․․․) պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Մինչև 01.01.2018թ. գործող «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն` հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ՝ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0․15 տոկոսի չափով:
Այսպիսով, Վարսենիկ Մեսրոպի Սուքիասյանը՝ հանդիսանալով անշարժ գույքի հարկ վճարող սուբյեկտ, օրենքով սահմանված կարգով չի վճարել ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի Կապան քաղաքի Բեխ թաղամաս 25 հասցեում սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ (շինության կադաստրային ծածկագիրը՝ 09-001-0112-0105-001, անհատական բնակելի տուն, 0․0408հա հողամաս) հարկը, ինչի հետևանքով չմարված հարկային ամբողջ պարտավորությունը 2014-2021թ․ համար 07․10․2022թ․ դրությամբ կազմում է 4168 ՀՀ դրամ, որից ապառք՝ 2965 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 1203 ՀՀ դրամ, իսկ Կապան քաղաքի Բեխ թաղամասում սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի (շինության կադաստրային ծածկագիրը՝ 09-001-0112-0048-001, անհատական բնակելի տուն, 0․0144հա հողամաս) հարկի գծով 2013-2021թթ․ համար՝ 29888 ՀՀ դրամ, որից ապառք՝ 23476 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 10253 ՀՀ դրամ։
3․ Եզրափակիչ մաս․
Հաշվի առնելով վերը շարադրված հիմնավորումները և ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 4-րդ կետերով, իրավահարաբերության ծագման պահին գործող «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-61-րդ հոդվածներով՝ որոշում եմ
1. Վարսենիկ Մեսրոպի Սուքիասյանից հօգուտ Կապան համայնքի բյուջեի գանձել 4168 ՀՀ դրամ /ապառք՝ 2965 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 1203 ՀՀ դրամ/, որպես Կապան քաղաքի Բեխ թաղամաս 25 հասցեում սեփականության իրավունքով նրան պատկանող անշարժ գույքի համար վճարման ենթակա հարկի գումար։
2․ Վարսենիկ Մեսրոպի Սուքիասյանից հօգուտ Կապան համայնքի բյուջեի գանձել 29888 ՀՀ դրամ /ապառք՝ 23476 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 10253 ՀՀ դրամ/, որպես Կապան քաղաքի Բեխ թաղամասում սեփականության իրավունքով նրան պատկանող անշարժ գույքի համար վճարման ենթակա հարկի գումար։
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում վարչական ակտի հասցեատիրոջը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով իրազեկելուն հաջորդող օրվանից։
4․ Դրամական պահանջները չկատարելու դեպքում սույն որոշումը կներկայացվի հարկադիր կատարման «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան` վարչական ակտն անբողոքարկելի դառնալուց հետո՝ եռամսյա ժամկետում:
5․ Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել վարչական կարգով Կապան համայնքի ղեկավարին՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով՝ ՀՀ վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։

Հասցե` ք․Կապան, Ա․Մանուկյան փ․ 5ա

Հեռ..` +374-285-42036

Էլ. փոստ`