Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀՀ Արմավիրի մարզ Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի 02.02.2022թ. որոշում թիվ 164՝ Պետեր Գրիգորի Մալաքյանից հողի հարկի ժամանակին չվճարված գումարները գանձելու մասին

09.03.2022

Տիպ` Գրավոր վարչական ակտերի հրապարակում
Հայտատու` ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի համայնքապետարան
<<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 59-րդ հոդված

ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ
ԳԱՆՁԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարը քննության առնելով թիվ ¬¬¬415/21 վարչական գործը՝ հողի հարկի ժամանակին չվճարված գումարները գանձելու մասին, պարզեց որ, քաղաքացի Պետեր Գրիգորի Մալաքյանը /հասցե՝ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի պող., 20 շենք, բն. 6-7 կամ ք.Երևան, Կենտրոն, Պուշկին 43 փող. շենք, թիվ 88բն., անձնագիր _________________, ՀԾՀ 1502580705/, հանդիսանալով հողի հարկ վճարող սուբյեկտ «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով չի կատարել հողի հարկ վճարելու պարտականությունը, ինչի կապակցությամբ Էջմիածնի համայնքապետարանի աշխատակազմի բյուջետային մուտքերի ապահովման բաժնի 29.09.2021թ. տեղեկանքի և 03.12.2021թ-ի զեկուցագրի հիման վրա, 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» ենթակետի և նույն օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հարուցվել է վարչական վարույթ:
Պետեր Գրիգորի Մալաքյանին ծանուցումը ուղարկվել է /հիմք 16.12.2021թ. թիվ 5967 ծանուցումը/ վարչական վարույթի հարուցման մասին: Վերջինիս առաջարկվել է ծանուցումը ստանալուց հետո 7-օրյա ժամկետում ներկայացնել դիմում (պնդում) վարչական գործով լսումներ անցկացնելու վերաբերյալ և կատարել համայնքի հանդեպ առաջացած հարկային պարտավորությունները:
Ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «ա» ենթակետով, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Պետեր Գրիգորի Մալաքյանին ծանուցումը և իրազեկումը ուղարկվելուց հետո, վերջինիս կողմից չի ներկայացվել պնդում լսում անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, վարչական վարույթի լսում չի անցկացվել:
Վարչարարության կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները և հիմք ընդունելով վերոհիշյալ փաստերը, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը.
Համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊ կոմիտեի աշխատակազմի հողամասերի հաշվառման ու գնահատման տվյալների ամփոփ ցուցակից քաղվածքի Էջմիածին քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասը հանդիսանում է Պետեր Գրիգորի Մալաքյանի սեփականությունը և «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով վերջինիս կողմից չի կատարել հողի հարկ վճարելու պարտականությունները, որի հետևանքով առաջացել է`
1. Էջմիածին համայնքի վարչական սահմաններում գտվող 0,1 հա մակերեսով գյուղ. նշանակության /վարելահող/ հողատարածքի համար հողի հարկի գծով 34 954 /երեսունչորս հազար ինը հարյուր հիսունչորս/ ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություն, որից 23 751 /քսաներեք հազար յոթ հարյուր հիսունմեկ/ ՀՀ դրամ 2008-2020թ. ապառքի գումար և 11 203 /տասնմեկ հազար երկու հարյուր երեք/ ՀՀ դրամ 2008-2020թթ. ապառքը ժամանակին չվճարելու ընթացքում գոյացած տույժերի գումար:
2. Էջմիածին համայնքի վարչական սահմաններում գտվող 0,35 հա մակերեսով գյուղ. նշանակության /կորիզավոր/ հողատարածքի համար հողի հարկի գծով 71 921 /յոթանասունմեկ հազար ինը հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություն, որից 51 786 /հիսունմեկ հազար յոթ հարյուր ութսունվեց/ ՀՀ դրամ 2015-2020թ. ապառքի գումար և 20 135 /քսան հազար հարյուր երեսունհինգ/ ՀՀ դրամ 2015-2020թթ. ապառքը ժամանակին չվճարելու ընթացքում գոյացած տույժերի գումար:
3. Էջմիածին համայնքի վարչական սահմաններում գտվող 0,3 հա մակերեսով գյուղ. նշանակության /վարելահող/ հողատարածքի համար հողի հարկի գծով 14 789 /տասնչորս հազար յոթ հարյուր ութսունինը/ ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություն, որից 10 656 /տաս հազար վեց հարյուր հիսունվեց/ ՀՀ դրամ 2015-2020թ. ապառքի գումար և 4 133 /չորս հազար հարյուր երեսուներեք/ ՀՀ դրամ 2015-2020թթ. ապառքը ժամանակին չվճարելու ընթացքում գոյացած տույժերի գումար:
4. Էջմիածին համայնքի վարչական սահմաններում գտվող 0,8 հա մակերեսով գյուղ. նշանակության /վարելահող/ հողատարածքի համար հողի հարկի գծով 121 796 /հարյուր քսանմեկ հազար յոթ հարյուր իննսունվեց/ ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություն, որից 87 696 /ութսունյոթ հազար վեց հարյուր իննսունվեց/ ՀՀ դրամ 2015-2020թ. ապառքի գումար և 34 100 /երեսունչորս հազար հարյուր/ ՀՀ դրամ 2015-2020թթ. ապառքը ժամանակին չվճարելու ընթացքում գոյացած տույժերի գումար:
Վարչական ակտ ընդունելու հիմնավորումը.
ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է մուծել օրենքին համապատասխան սահմանված հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ:
Համաձայն «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի` հողի հարկ վճարողներ են հանդիսանում հողի սեփականատերերը, պետական սեփականություն հանդիսացող հողի մշտական օգտագործողները:
Համաձայն «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի` գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար հարկման օբյեկտ է հանդիսանում հողի կադաստրային գնահատմամբ որոշված հաշվարկային զուտ եկամուտը:
Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար հարկման օբյեկտ է հանդիսանում հողի կադաստրային գնահատման արժեքը:
Համաձայն «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի` հողի հարկի գումարը համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի համար վճարվում է հարկվող օբյեկտի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե:
Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 4-րդ կետերի` համայնքի ղեկավարը, որպես սեփական լիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային և պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի, համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձավճարների գանձումն ու վերահսկումը:
Տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները չվճարող անձանց նկատմամբ oրենքով սահմանված կարգով կիրառում է համապատասխան միջոցներ:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 8-րդ կետով, ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 3-րդ, 4-րդ, 397-րդ, 400-րդ, 401-րդ հոդվածներով և 447-րդ հոդվածի 1.1-րդ մասով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածով, «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 1-2-րդ և 16-րդ հոդվածներով և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» ենթակետով, 34-րդ, 53-րդ, 58-60-րդ և 89-րդ հոդվածներով՝

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

1. Քաղաքացի Պետեր Գրիգորի Մալաքյանից հօգուտ Վաղարշապատ համայնքի բյուջեի գանձել ընդհանուր` 243 460 /երկու հարյուր քառասուներեք հազար չորս հարյուր վաթսուն/ ՀՀ դրամ՝ որպես Էջմիածին համայնքի վարչական սահմաններում գտվող 0,1 հա մակերեսով գյուղ. նշանակության /վարելահող/ հողատարածքի համար հողի հարկի գծով 34 954 /երեսունչորս հազար ինը հարյուր հիսունչորս/ ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություն, որից 23 751 /քսաներեք հազար յոթ հարյուր հիսունմեկ/ ՀՀ դրամ 2008-2020թ. ապառքի գումար և 11 203 /տասնմեկ հազար երկու հարյուր երեք/ ՀՀ դրամ 2008-2020թթ. ապառքը ժամանակին չվճարելու ընթացքում գոյացած տույժերի գումար, Էջմիածին համայնքի վարչական սահմաններում գտվող 0,35 հա մակերեսով գյուղ. նշանակության /կորիզավոր/ հողատարածքի համար հողի հարկի գծով 71 921 /յոթանասունմեկ հազար ինը հարյուր քսանմեկ/ ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություն, որից 51 786 /հիսունմեկ հազար յոթ հարյուր ութսունվեց/ ՀՀ դրամ 2015-2020թ. ապառքի գումար և 20 135 /քսան հազար հարյուր երեսունհինգ/ ՀՀ դրամ 2015-2020թթ. ապառքը ժամանակին չվճարելու ընթացքում գոյացած տույժերի գումար, Էջմիածին համայնքի վարչական սահմաններում գտվող 0,3 հա մակերեսով գյուղ. նշանակության /վարելահող/ հողատարածքի համար հողի հարկի գծով 14 789 /տասնչորս հազար յոթ հարյուր ութսունինը/ ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություն, որից 10 656 /տաս հազար վեց հարյուր հիսունվեց/ ՀՀ դրամ 2015-2020թ. ապառքի գումար և 4 133 /չորս հազար հարյուր երեսուներեք/ ՀՀ դրամ 2015-2020թթ. ապառքը ժամանակին չվճարելու ընթացքում գոյացած տույժերի գումար և Էջմիածին համայնքի վարչական սահմաններում գտվող 0,8 հա մակերեսով գյուղ. նշանակության /վարելահող/ հողատարածքի համար հողի հարկի գծով 121 796 /հարյուր քսանմեկ հազար յոթ հարյուր իննսունվեց/ ՀՀ դրամ հարկային պարտավորություն, որից 87 696 /ութսունյոթ հազար վեց հարյուր իննսունվեց/ ՀՀ դրամ 2015-2020թ. ապառքի գումար և 34 100 /երեսունչորս հազար հարյուր/ ՀՀ դրամ 2015-2020թթ. ապառքը ժամանակին չվճարելու ընթացքում գոյացած տույժերի գումար:
2.Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել վարչական կարգով` Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարին, դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով ՀՀ վարչական դատարանին` երկամսյա ժամկետում։
3. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, այն ենթակա է հարկադիր կատարման` ՀՀ ԱՆ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով` անբողոքարկելի դառնալուց հետո եռամսյա ժամկետում:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում կողմերին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից կամ սույն որոշմամբ ուղղակիորեն շոշափվող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները հայտնի չլինելու դեպքում հրապարակման պահից, azdarar.am-ի կամ համայնքապետարանի տեղեկագրում հրապարակելու միջոցով:

Հասցե` ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Սբ.Մ.Մաշտոց 0

Հեռ..` (0231)5-36-63 (650)

Վեբ կայք` http://ejmiatsin.am/

Էլ. փոստ`