Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

14.12.2020

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին
ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի N 29-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 69-րդ կետ

 ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
1. դիմում
2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ լուսապատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումի հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ լուսապատճեններով),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ լուսապատճենով,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ լուսապատճենով,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ լուսապատճենով
6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում առցանց լրացնելով դիմումը /դիմումում խնդրում ենք պարտադիր կարգով լրացնել բոլոր դաշտերը/ և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը, ինչպես նաև դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճենները և լուսանկարն ուղարկելով gohar.meliksetyan@gov.am էլեկտրոնային հասցեին:
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
16-12-2020
ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
2021-01-26
ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԺԱՄ
10:00:00
ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ
Ք․ Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1
ԹԵՍՏԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
90 րոպե
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ
Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիթորինգ
Ծրագրերի կառավարում
Որոշումների կայացում
Բարեվարքություն
Աշխատակազմի կառավարում (կատարողականի կառավարում)
Խնդրի լուծում
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
/28․3/ /28.5/ /27․2/ Սահմանադրություն
(հոդված 6, 34, 50, 51)
/28․3/ /28.5/ ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
(հոդված 4, 74, 139, 223)
/28.3//28.5/ Քաղաքացիական օրենսգիրք,
(հոդված 59, 61, 168, 321)
/28.3//28.5/ /27․2/ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք,
(հոդված 37, 247, 255, 275, 277, 282, 283)
/28.3/ /28.5/ /27․2/ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
(հոդված 6, 8, 13, 21)
/28.3/ /28.5/ /27․2/ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,
(հոդված 2, 14, 31, 36)
/28.3/ /28.5/ «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք,
(հոդված 5, 8, 9, 11)
Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012,
(բաժին 1.1)
Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013,
(բաժին 1.1, 1.2)
«Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն», ուսումնական ձեռնարկ, Ալեքսան Պետրոսյան, «Էդիտ Պրինտ» հրատարակչություն, Երևան 2007թ.,
(բաժին 1.2, 2.2, 2.3, 3.3)
«Գրավոր խոսք», ձեռնարկ/ Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակչություն. - Եր. Լիմուշ. 2012թ., բաժին 1, էջ 39-40,
(բաժին 3, էջ 71, 73-74, 93 -94, 98)
«Անձը և պաշտոնը», ուսումնական ձեռնարկ, Մարինե Պետրոսյան, Արտաշես Ջավադյան, Դավիթ Ամիրյան, «Պետական ծառայություն» հրատարակչություն, Երևան 2013թ.,
(բաժին 1.1, էջ 12-13, էջ 2.1 էջ 19)
/28.3/ /28.5/ «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք,
(հոդված 3, 4, 6)
/28.3/ /28.5/ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք,
(հոդված 3, 29, 39, 48)
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

«Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա,
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf
«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
«Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա,
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
29-01-2021 14:30:00
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ
Ք․ Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ
Հարցարան
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓ
256 623
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ
gohar.meliksetyan@gov.am
ՀԱՍՑԵ
ք. Երևան, Արմենակ Արմենակյան փող., 129 շենք
ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ
+37410-51-56-67

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Նորք Մարաշ վարչական շրջան, Ա. Արմենակյան փ. 29

Հեռ..` 010-65-55-03, 010-65-46-95

Վեբ կայք` www.hlib.am

Էլ. փոստ`