Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Թիվ ԵԿԴ/0078/04/15 սնանկության գործով դատական նիստ նշանակելու մասին ծանուցում:

28.09.2021

Տիպ` Դատական ծանուցումներ
Հայտատու` ՀՀ սնանկության դատարան
ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 95-րդ հոդվածով

ºÎ¸/0078/04/15
22.09.2021Ã.Իսահակ Վարդանյանից
/ք. Երևան, Արամի փ., 9 շենք 10 բն./

§¶É»Ý¹»É ÐÇɽ¦ ՓԲԸ-ին
/ք. Երևան, Սայաթ–Նովա 19/

§¶É»Ý¹»É ÐÇɽ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ëݳÝÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáí ϳé³í³ñÇã Վահագն Վիգենի Դավթյանին
/ք.Երևան, Լուկաշինի փողոց, 1-ին շենք, 22 բնակարան/ՀՀ սնանկության դատարանի վարույթում է գտնվում թիվ ºÎ¸/0078/04/15 սնանկության գործն ըստ դիմումի §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ ö´ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¹ÇÙáõÙÁ §¶É»Ý¹»É ÐÇɽ¦ ö´ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ëݳÝÏ ×³Ý³ã»Éáõ պահանջի Ù³ëÇÝ:
Սույն գործով §¶É»Ý¹»É ÐÇɽ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëݳÝÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáí ϳé³í³ñÇã γñ»Ý ²ë³ïñÛ³ÝÇ կողմից ներկայացվել է առարկություն Իսահակ Վարդանյանի կողմից թվականին ներկայացված պահանջի վերաբերյալ, որի քննությունը տեղի կունենա 2022թ. հունվարի 19-ին, ժամը 14:10-ին ՀՀ սնանկության դատարանում (ք. Երևան, Օտյան 53/2, թիվ 1-ին դահլիճ):
Խնդրում ենք ներկայանալ անձը և լիազորությունները հաստատող համապատասխան փաստաթղթերով:

Հասցե` ք. Երևան, Օտյան 53/2

Հեռ..` 74-22-33

Էլ. փոստ`