Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ԳԲՊԿ ծանուցում ՀԵՆՐԻԿ ՎԱՆԻԿԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ ՀԱՍՑԵ՝ ԼՈՌԻ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, ՔԱՐԻՆՋ, ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԵՂԻՆՅԱՆ Փ. 4 ՆՐԲ., 4,

10.07.2024

Տիպ` Նոտարի կողմից հրապարակվող որոշում (կարգադրություն) կամ ծանուցում
Հայտատու` ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐ ՄԱՆՅԱ ՄՅԱՍՆԻԿԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 82.11 հոդված

Հայտնում եմ Ձեզ, որ 18-04-2024 պարտատեր «ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը դիմում է ներկայացրել Ձեզանից 460,860.10 /չորս հարյուր վաթսուն հազար ութ հարյուր վաթսուն դրամ տասը լումա/ ՀՀ դրամ, որից՝
 381,874.50 ՀՀ դրամը` որպես վարկի մայր գումարի մնացորդ,
 10,072.20 ՀՀ դրամը` հաշվեգրված ժամկետանց գումարի տոկոս,
 19,913.40 ՀՀ դրամը` որպես մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ հաշվարկված տույժի գումար,
 49,000.00 ՀՀ դրամը` հաշվեգրված ամսական սպասարկման վճարի գումար,
գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու վերաբերյալ։

10/06/2024թ.ից սկսած մինչև պարտքի վերջնական մարման օրը վարկի մայր գումարի՝ 381,874.50 ՀՀ դրամ փաստացի մնացորդի նկատմամբ, հիմք ընդունելով վարկային պայմանագրի 4․3 կետը, հաշվարկել և պարտապանից հօգուտ ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի բռնագանձել տոկոսներ տարեկան 24 տոկոս դրույքաչափով:

«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 82.8 հոդվածի առաջին մասի համաձայն առաջարկում եմ Ձեզ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո քսան օրվա ընթացքում կատարել պարտավորությունը՝ ներկայացնելով պարտավորությունը կատարված լինելու վերաբերյալ համապատասխան ապացույց կամ ներկայացնել Ձեր առարկությունները գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու դիմումի վերաբերյալ։

Միաժամանակ, տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ
1. Գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրությունը նոտարի կողմից արձակվելու դեպքում այն կողմերի համար դառնում է պարտադիր արձակվելուց տասը օր հետո և ենթակա է հարկադիր կատարման։
2. Գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու դեպքում նոտարական գործողության վճարի՝ 10000 /տասը հազար/ ՀՀ դրամի հատուցման պարտականությունը դրվում է պարտապանի վրա։
3. Եթե գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու դիմումը Ձեր կողմից ներկայացված առարկության դեպքում «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 82.9 հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետով սահմանված հիմքով նոտարը մերժում է, և դատարանն ամբողջությամբ բավարարում է նույն անձի դեմ նույն փաստական հիմքով ներկայացված պահանջը, ապա գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու հետ կապված ծախսը (նոտարական գործողության վճարը)՝դրա կրկնապատիկի չափով, հատուցելու պարտականությունը դատարանի կողմից կարող է դրվել պարտապանի վրա։
 

Հասցե` Ք. ԱՇՏԱՐԱԿ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՓՈՂՈՑ, 43/1

Հեռ..` +37491314464