Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Մրցույթ ՀՀ Արարատի մարզի Պարույր Սևակի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր 3.1-1) համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

21.08.2020

Տիպ` Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Պարույր Սևակի համայնքապետարան
ՙՀամայնքայի ծառայության մասին ՚ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված

11.08.2020
Տիպ` Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Պարույր Սևակի համայնքապետարան
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված
-ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն.
-ունի ՀՀ Սահմանադրության, ՙՀամայնքային ծառայության մասին՚, ՙՀանրային ծառայության մասին՚, ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚, ՙՔաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
- տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
-ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
-կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.
-ապահովում է համայնքապետարանի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.
-հետևում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է աշխատակազմի քարտուղարն.
-իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
- իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում` աշխատակազմի քարտուղարին մոտ ընդունելության համար.
-` աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.
- ` աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.
-իրականացնում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.
-հետևում է ` աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է ` աշխատակազմի քարտուղարին .
-իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և ` աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
Առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:
Մրցույթը կկայանա 2020թ. սեպտեմբերի 25-ին ժամը 12:00-ին, Պարույր Սևակի համայնքապետարանում : Մրցույթին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
• դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս)
• համայնքային ծառայության պաշտոնի անձնագրով` այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին
• արական սեռի անձինք նաև զիվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք
• մեկ լուսանկար 3x4 չափսի
• անձնագրի պատճեն (բնօրինակի հետ)
• աշխատանքային գրքույկի (համապատասխան մարմնի կողմից տրված տեղեկանքի) պատճենները
• հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1801-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով
• հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ:
Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթերով: Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9-ից մինչև 18-ը` բացի շաբաթ, կիրակի օրերից` Պարույր Սևակ համայնքապետարան /հասցե գ. Պարույր Սևակ 5 փ13շենք, հեռախոս`093582825/ և Արարատի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն /հասցե ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23 փ. 60, հեռախոս`023523947/ : Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետը 2020թ. սեպտեմբերի 10-ը` մինչև ժամը 18 :00-ը :
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել համայնքապետարանի աշխատակազմ` գ. Պարույր Սևակ 5 փ13շենք, հեռախոս`093582825/ :
Պարույր Սևակի համայնքապետարան:
Հասցե` ՀՀ Արարատի մարզ, . Պարույր Սևակ համայնք 5 փ 13 շենք :
Հեռ..` 093582825
Էլ. փոստ` paruyrsevak.ararat@mta.gov.am

Հասցե` Արարատի մարզ, գ.Պարույր Սևակ, 5փ. 13 շ.

Հեռ..` 093582825

Էլ. փոստ`