Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Ներքին մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու համար:

10.09.2021

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին
2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշումը քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար (նստավայր՝ Հայաստան, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Շահումյան 3):
Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-11) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված գործառույթների, իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, աշխատանքի բնագավառում փորձի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://hartak.cso.gov.am հղումով` 2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը:
1. Դիմում (առցանց),
2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսապատճենը (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսապատճենը),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2021 թվականի հոկտեմբերի 19-ին՝ ժամը 14:00-ին, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1 հասցեում:
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2021 թվականի հոկտեմբերի 21-ին՝ ժամը 10:30-ին, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1 հասցեում:
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝
• Սահմանադրություն. հոդված 3, հոդված 6, հոդված 8, հոդված 10, հոդված 37, հոդված 49, հոդված 86, հոդված 88, հոդված 89, հոդված 125, հոդված 131, հոդված 149, հոդված 151, հոդված 152, հոդված 154, հոդված 157, հոդված 159
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդված 4, հոդված 9, հոդված 11, հոդված 17, հոդված 19, հոդված 21, հոդված 37
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807
• «Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենք
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121581

• «Կերի մասին» ՀՀ օրենք,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121906

• «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենք,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137085

• «Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121576
• «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենք. հոդված 2, հոդված 5.2, հոդված 6, հոդված 8, հոդվածներ 11-12, հոդված 19, հոդված 21, հոդված 25
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137083
• «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 3-10
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137075
• Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգիրք. հոդված 108, հոդված 109, հոդված 109.1, հոդված 109.2 , հոդված 110 , հոդվածներ 112-112.8, հոդված 158, մասեր 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 25, 28, 29, 30 և 35, հոդված 182.2, հոդված 188, հոդված 238, հոդված 238.1, հոդված 238.2
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137921
• Հայաստանի Հանրաետության վարչապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 1940-Լ որոշում
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137652
• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 1-ի «Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական ոլորտների Եվրասիական տնտեսական միության Հանձնաժողովի իրավական բնույթի նորմատիվ իրավական ակտերը Հայաստանի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու մասին» N 1009-Ն որոշում, հավելվածներ 1-7
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=133336
• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012, 10, 12, 18, 19, 30, 31, 54, 81 էջեր
հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx
• Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013: 5, 6, 46, 89, 117 Էջեր
հղումը՝ http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129
հղումը՝ http://ijevanlib.ysu.am/wp-content/uploads/2017/12/gravor-khosq.pdf
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf
• «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե` ք. Երևան, Հանրապետության hրապարակ, Կառավարական տուն 1, հեռախոսահամար՝ 010515659, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ narine.sargsyan@gov.am):
Թեստի ձևանմուշը կցվում է:

 

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2

Հեռ..` +374 12 404040

Վեբ կայք` http://snund.am

Էլ. փոստ`