Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ| 66-27.4-Մ2-6 |

17.12.2021

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին
ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի N 29-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 69-րդ կետ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՐՄԻՆ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին

ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ 17-12-2021

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 23-12-2021

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱԿ Արտաքին

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԻ ԱՄՍԱԹԻՎ, ԺԱՄ 2022-03-02 10:00:00

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ԹԵՍՏԻ ՏԵՒՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 90 րոպե

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ 04-03-2022 11:00:00

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՒԱՉԱՓ Հարցարան

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
1. դիմում (կցվում է),
2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ լուսապատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ լուսապատճեններով),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ լուսապատճենով,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ լուսապատճենով,
5.արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ լուսապատճենով
6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում /https://cso.gov.am/internal-external-competitions/ առցանց լրացնելով դիմումը /խնդրում ենք պարտադիր լրացնել բոլոր դաշտերը/ և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը:
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ
Խնդրի լուծում
Հաշվետվությունների մշակում
Բարեվարքություն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012,
(բաժիններ՝ 1.1,1.2,1.3,1.5,2.2,2.3)
Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013,
(բաժին 1.1, 1.2,2.1,)
«Գրավոր խոսք», ձեռնարկ/ Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակչություն. - Եր. Լիմուշ. 2012թ., էջեր 39-40,71,73,74,93,94,98
(Գլուխ 1)
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք.
(հոդված 4,6, 7, 9,10,12,21,22,23, 24,)
«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք
(հոդվածներ՝ 2, 3, 8, 11-12, 28-29, 39, 47-48)
«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 3, 4, 5,6,7,8,11,12,13,15,17)
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 3, 20, 30,31,32,33,35,36,45, 46, 47,50,54,58,60, 66,)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 1,2.1, 3, 4,6)
«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ 3,6,16,24,29)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածնր 3,7,8,26,35)
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 4,5,6,8,9,10,13,17,19,21,)
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 2,7,9,10,13,14,16,20,31,34,36,42)
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓ 212 309 ՀՀ դրամ

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐ
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ melanya.khupelyan@gov.am
ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ010-51-56-22

Հասցե` ք․ Երևան Արմենակյան 129

Հեռ..` 010-65-55-03

Էլ. փոստ`