Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«ՊԻԱՏՈ ԳՐՈՒՊ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹ¬ՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆ ԴԱՎԻԹ ԴԱՎՒԹԻ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

11.06.2024

Տիպ` Գրավոր վարչական ակտերի հրապարակում
Հայտատու` Հայաստանի Հանրապետության լեզվի կոմիտե
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 29.1-ին հոդվածը

«ՊԻԱՏՈ ԳՐՈՒՊ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆՏՆՕՐԵՆ ԴԱՎԻԹ ԴԱՎՒԹԻ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԻՆ

ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ
ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հարգելի՛ Դավիթ Աղաջանյան
«Պիատո գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության՝ Հայաս¬տանի Հան¬րա¬պետու¬թյուն, ք․ Երևան, Ավան վարչական շրջան, Մարշալ Բաբաջանյան 4/12 հասցեում գործող հասարակական սննդի օբյեկտի ցուցանակները ոչ հայերեն ձևավորմամբ լի¬նելու փաստով վարչական իրավախախտման վերաբերյալ ար-ձանագրությունը Ձեր ներկայությամբ կազմելու և Ձեր՝ ՀՀ Սահ¬մա¬նա¬դրու¬թ¬յան 61-րդ հոդ¬վածով նա¬խա¬տեսված՝ դա¬տա¬կան պաշտ¬¬պանու¬թյան իրա¬վունքը և մար¬դու իրա¬վունք¬ների պաշտ¬պա¬նու¬թյան միջ¬ազ¬գային մար¬մին¬ներ դի¬մելու իրա¬վունքը, «Կոն¬վեն¬ցիա Մար¬դու իրա¬վունք¬ների և հիմ¬նարար ազա¬¬¬տու¬թյուն¬ների պաշտ¬պա¬նու¬թյան մասին* փո¬փոխված 11-րդ ար¬ձանա¬գրու¬թ¬յամբ» ՀՀ միջ¬ազգային պայ¬¬¬մանագրի 131-րդ հոդ¬վա¬ծով (ա¬ռանց 11-րդ ար¬ձանա¬գրության՝ 13-րդ հոդ¬ված) նախա¬տեսված՝ իրավական պաշտ¬¬պա¬նու¬թյան արդյու¬նավետ մի¬ջոցի իրա-վունքը, նույն համա¬ձայ¬նագրի 63-րդ հոդ¬վածով (առանց 11-րդ արձանա¬գրության՝ 6-րդ հոդված) նախա¬տես¬ված՝ ար¬դար դատա¬քննության իրա¬¬¬վունքը, Վար¬չակական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաս¬տանի Հանրապե-տու¬թյան օրենսգրքի 267-րդ հոդվածով (կցվում է) նախատեսված իրավունք¬ներն ապահովելու նպա¬տա¬կով խնդրում ենք, որ Դուք 2024 թվականի հունիսի 24-ին՝ ժամը 11:30-ին, գաք Հայաս¬տանի Հան¬րապետություն, ք․ Երևան, Ավան վարչական շրջան, Մարշալ Բաբաջանյան 4/12 հասցեում գործող հասարակական սննդի օբյեկտ։
Ժամկետը փոփոխելու անհրաժեշտության դեպքում ծանուցագրում նշված ժամկետի ավարտից առնվազն երկու օր առաջ խնդրում ենք զանգահարել (010) 266894 (21 կամ 23), (091) 363585, (098) 009299 հեռախոսահամարներով կամ ծանուցել էլեկտրոնային փոստի gohar.mantashyan.@escs.am կամ tigranuhi.ohanyan@escs.am հասցենով։
Ձեր՝ պատշաճ ծանուցված լինելու և չգալու դեպքում վարչական իրավախախտման վերա¬բերյալ արձանագրությունը կկազմվի Ձեր բացակայությամբ։

ՀՀ ԼԵԶՎԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽ¬ՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ
ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ՝ ԳՈՀԱՐ ԱՄՆԹԱՇՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
11 հունիսի 2024 թ.

 

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Կիևյան 16

Հեռ..` (+347) 010-266860 (+347) 010-266879 (21 կամ 23) (+347) 010-266860 (+347) 010-266879 (21 կամ 23)

Վեբ կայք` https://www.langcom.am/

Էլ. փոստ`