Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Պաշտպանության նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար մրցույթների մասին

09.07.2020

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Պաշտպանության նախարարություն
<<Քաղաքագիական ծառայության մասին>> օրէնքի 10-րդ հոդված 3-րդ մաս

1. Պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` ՊՆ) հայտարարում է ներքին մրցույթ նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության վճարահաշվարկային գործառնություն¬ների վարչության ֆինանսական ծախսերի կատարման բաժնի պետի (ծածկագիր` 26-33.3-Ղ4-6) քաղաքա¬ցիական ծառայության թափուր պաշտոնն (այսուհետ` պաշտոն) զբաղեցնելու համար:
Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել ՊՆ հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները:
Պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների` պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի Էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում www.mil.am/hy/libraries/34:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 10:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 12:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը` 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի` բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականության և պատասխանա¬տվության զգացում:
Թեստում ընդգրվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից`
• Սահմանադրություն. Հոդվածներ` 11, 12, 14, 83, 110, 111, 146, 150,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
• «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 9, 15, 16, 23, 26,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121627
• «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 4, 15,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140399
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 5-7, 9, 10,
հղումը` https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807
• «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 6, 9, 11, 14, 16, 19,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138972
• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 7, 9, 16, 18, 21, 22, 23, 27,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121796
• «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշում . Հավելված 1, կետեր` 7, 8, 11, 14, 15, 26, 30,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142724
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., էջեր` 58, 64, 71, 82-84, 93-98, 108, 174, 190- 191, 224, 226, 231, 261, 265, 268,
հղումը` http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս.Ս. Ավետիսյան, Ս.Վ. Դանիելյան: Երևան 2012,
հղումը` http://fliphtml5.com/fumf/egdx
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և ՀՀ կառավարության պաշտոնական ինտերնե-տային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհան¬րա¬կան կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
• «Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա, հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

2. Պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` ՊՆ) հայտարարում է ներքին մրցույթ նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության կազմակերպչական վարչության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 26-33.3-Մ3-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն (այսուհետ` պաշտոն) զբաղեցնելու համար:
Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել ՊՆ հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները:
Պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների` պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի Էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում www.mil.am/hy/libraries/34:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 14:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 16:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը` 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուն-երկու) դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի` բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականության և պատասխանա¬տվության զգացում:
Թեստում ընդգրվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից`
• Սահմանադրություն. Հոդվածներ` 11, 12, 14, 23, 25, 27, 28, 34, 46, 47, 52, 65, 83, 84, 110, 111, 146, 150,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
• «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 6 - 10, 13, 15 - 17, 20, 21, 23, 26, 29,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121627
• «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 3, 4, 8, 11, 12, 15,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140399
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 5 – 10,
հղումը` https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807
• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործավարության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի թիվ 198-Ն որոշում. Կետեր` 2, 4, 5, 8, 10, 23, 26, 36, 38, 46,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115133
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., էջեր` 58, 64, 71, 82-84, 93-98, 108, 174, 190- 191, 224, 226, 231, 261, 265, 268,
հղումը` http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս.Ս. Ավետիսյան, Ս.Վ. Դանիելյան: Երևան 2012,
հղումը` http://fliphtml5.com/fumf/egdx
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և ՀՀ կառավարության պաշտոնական ինտերնե-տային կայք էջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

3. Պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` ՊՆ) հայտարարում է ներքին մրցույթ գնումների կազմակերպման վարչության գնումների կազմակերպման 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 26-34.1-Մ2-8) քաղաքա¬ցիական ծառայության թափուր պաշտոնն (այսուհետ` պաշտոն) զբաղեցնելու համար:
Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել ՊՆ հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները:
Պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների` պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի Էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում www.mil.am/hy/libraries/34:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 10:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին, ժամը 12:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը` 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի` բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականության և պատասխանա¬տվության զգացում:
Թեստում ընդգրվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից`
• Սահմանադրություն. Հոդվածներ` 1, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 27, 57, 58, 72, 73, 88, 124, 131, 133, 134, 155,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
• «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2, 3(մաս 4, 5), 4, 10, 15,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140399
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 3, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 24,
հղումը` https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807
• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2 (1-ին մաս, կետեր` 4, 7-10, 17), 3 (2-րդ մաս), 6 (1-ին մաս, կետ` 6), 7 ( 2-րդ և 4-րդ մասեր), 9 (1-ին մաս), 10 (1 և 2-րդ մասեր), 11 (1-ին մաս), 12, 15 (6-րդ մաս), 18 (1-ին մաս), 20 (2-րդ մաս), 21 (3, 5 և 8-րդ մասեր), 22 (3-րդ մաս), 26 (1-ին մաս, 2-րդ մաս, կետ` 7), 27, 28 (1-ին մաս), 29 (1-ին և 3-րդ մասեր), 30, 32 (2-րդ մաս), 33, 34, 35 (2-րդ մաս), 37 (1-ին մաս), 40 (1-ին և 2-րդ մասեր), 41 (3-րդ և 4-րդ մասեր), 42 (1-ին մաս, կետ` 2), 44 (1-ին մաս), 47 (1-ին մաս), 50 (7-րդ մաս, կետ` 1), 51 (1-ին մաս),
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121796
• «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշում . Կետեր` 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 32, 33, 38, 40, 51-54, 56, 68, 71, 74, 78, 81, 82, 84, 89, 91, 96, 108, 109, 118,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142724
• «Գնումների համակարգողների որակավորման շնորհման և նրանց շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 759-Ն որոշում . Կետեր` 2, 6, 17, 24, 27, 28, 35, 36
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121242
• «Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը և էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցուցակը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 534-Ն որոշում . Կետեր` 10, 14,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138560
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., էջեր` 58, 64, 71, 82-84, 93-98, 108, 174, 190- 191, 224, 226, 231, 261, 265, 268,
հղումը` http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս.Ս. Ավետիսյան, Ս.Վ. Դանիելյան: Երևան 2012,
հղումը` http://fliphtml5.com/fumf/egdx
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և ՀՀ կառավարության պաշտոնական ինտերնե-տային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհան¬րա¬կան կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

4. Պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` ՊՆ) հայտարարում է ներքին մրցույթ գնումների կազմակերպման վարչության գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 26-34.1-Մ2-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն (այսուհետ` պաշտոն) զբաղեցնելու համար:
Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել ՊՆ հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները:
Պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների` պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի Էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում www.mil.am/hy/libraries/34:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 14:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին, ժամը 16:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը` 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի` բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականության և պատասխանա¬տվության զգացում:
Թեստում ընդգրվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից`
• Սահմանադրություն. Հոդվածներ` 1, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 27, 57, 58, 72, 73, 88, 124, 131, 133, 134, 155,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
• «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2, 3(մաս 4, 5), 4, 10, 15,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140399
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 3, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 24,
հղումը` https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807
• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2 (1-ին մաս, կետեր` 4, 7-10, 17), 3 (2-րդ մաս), 6 (1-ին մաս, կետ` 6), 7 ( 2-րդ և 4-րդ մասեր), 9 (1-ին մաս), 10 (1 և 2-րդ մասեր), 11 (1-ին մաս), 12, 15 (6-րդ մաս), 18 (1-ին մաս), 20 (2-րդ մաս), 21 (3, 5 և 8-րդ մասեր), 22 (3-րդ մաս), 26 (1-ին մաս, 2-րդ մաս, կետ` 7), 27, 28 (1-ին մաս), 29 (1-ին և 3-րդ մասեր), 30, 32 (2-րդ մաս), 33, 34, 35 (2-րդ մաս), 37 (1-ին մաս), 40 (1-ին և 2-րդ մասեր), 41 (3-րդ և 4-րդ մասեր), 42 (1-ին մաս, կետ` 2), 44 (1-ին մաս), 47 (1-ին մաս), 50 (7-րդ մաս, կետ` 1), 51 (1-ին մաս),
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121796
• «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշում . Կետեր` 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 32, 33, 38, 40, 51-54, 56, 68, 71, 74, 78, 81, 82, 84, 89, 91, 96, 108, 109, 118,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142724
• «Գնումների համակարգողների որակավորման շնորհման և նրանց շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 759-Ն որոշում . Կետեր` 2, 6, 17, 24, 27, 28, 35, 36
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121242
• «Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը և էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցուցակը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 534-Ն որոշում. Կետեր` 10, 14,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138560
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., էջեր` 58, 64, 71, 82-84, 93-98, 108, 174, 190- 191, 224, 226, 231, 261, 265, 268,
հղումը` http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս.Ս. Ավետիսյան, Ս.Վ. Դանիելյան: Երևան 2012,
հղումը` http://fliphtml5.com/fumf/egdx
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և ՀՀ կառավարության պաշտոնական ինտերնե-տային կայք էջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

5. Պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` ՊՆ) հայտարարում է արտաքին մրցույթ գնումների կազմակերպման վարչության գնումների կազմակերպման 1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 26-34.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն (այսուհետ` պաշտոն) զբաղեցնելու համար:
Պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների` պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիք-ների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման լիազորությունների և ղեկա-վար¬ման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի Էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում www.mil.am/hy/libraries/34:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 10:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 31-ին, ժամը 12:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը` 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի` բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականության և պատասխանա¬տվության զգացում:
Թեստում ընդգրվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանք-ները կազմված են հետևյալ բնագավառներից`
• Սահմանադրություն. Հոդվածներ` 1, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 27, 57, 58, 72, 73, 88, 124, 131, 133, 134, 155,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
• «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2, 3(մաս 4, 5), 4, 10, 15,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140399
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 3, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 24,
հղումը` https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807
• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2 (1-ին մաս, կետեր` 4, 7-10, 17), 3 (2-րդ մաս), 6 (1-ին մաս, կետ` 6), 7 ( 2-րդ և 4-րդ մասեր), 9 (1-ին մաս), 10 (1 և 2-րդ մասեր), 11 (1-ին մաս), 12, 15 (6-րդ մաս), 18 (1-ին մաս), 20 (2-րդ մաս), 21 (3, 5 և 8-րդ մասեր), 22 (3-րդ մաս), 26 (1-ին մաս, 2-րդ մաս, կետ` 7), 27, 28 (1-ին մաս), 29 (1-ին և 3-րդ մասեր), 30, 32 (2-րդ մաս), 33, 34, 35 (2-րդ մաս), 37 (1-ին մաս), 40 (1-ին և 2-րդ մասեր), 41 (3-րդ և 4-րդ մասեր), 42 (1-ին մաս, կետ` 2), 44 (1-ին մաս), 47 (1-ին մաս), 50 (7-րդ մաս, կետ` 1), 51 (1-ին մաս),
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121796
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., էջեր` 58, 64, 71, 82-84, 93-98, 108, 174, 190- 191, 224, 226, 231, 261, 265, 268,
հղումը` http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս.Ս. Ավետիսյան, Ս.Վ. Դանիելյան: Երևան 2012,
հղումը` http://fliphtml5.com/fumf/egdx
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և ՀՀ կառավարության պաշտոնական ինտերնե-տային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհան¬րա¬¬կան կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

6. Պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` ՊՆ) հայտարարում է արտաքին մրցույթ գնումների կազմակերպման վարչության գնումների կազմակերպման 1-ին բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 26-34.1-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն (այսուհետ` պաշտոն) զբաղեցնելու համար:
Պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների` պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիք-ների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման լիազորությունների և ղեկա-վար¬ման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի Էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում www.mil.am/hy/libraries/34:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 14:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 31-ին, ժամը 16:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը` 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի` բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականության և պատասխանա¬տվության զգացում:
Թեստում ընդգրվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանք-ները կազմված են հետևյալ բնագավառներից`
• Սահմանադրություն. Հոդվածներ` 4, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 27, 57, 58, 72, 73, 88, 124, 131, 133, 134, 155,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
• «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2, 3(մաս 4, 5), 4, 10, 15,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140399
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 3, 10, 13, 15, 17, 19-22, 23, 24,
հղումը` https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807
• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2 (1-ին մաս, կետեր` 4, 7-10, 17), 3 (2-րդ մաս), 6 (1-ին մաս, կետ` 6), 7 ( 2-րդ և 4-րդ մասեր), 9 (1-ին մաս), 10 (1 և 2-րդ մասեր), 11 (1-ին մաս), 12, 15 (6-րդ մաս), 18 (1-ին մաս), 20 (2-րդ մաս), 21 (3, 5 և 8-րդ մասեր), 22 (3-րդ մաս), 26 (1-ին մաս, 2-րդ մաս, կետ` 7), 27, 28 (1-ին մաս), 29 (1-ին և 3-րդ մասեր), 30, 32 (2-րդ մաս), 33, 34, 35 (2-րդ մաս), 37 (1-ին մաս), 40 (1-ին և 2-րդ մասեր), 41 (3-րդ և 4-րդ մասեր), 42 (1-ին մաս, կետ` 2), 44 (1-ին մաս), 47 (1-ին մաս), 50 (7-րդ մաս, կետ` 1), 51 (1-ին մաս),
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121796
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., էջեր` 58, 64, 71, 82-84, 93-98, 108, 174, 190- 191, 224, 226, 231, 261, 265, 268,
հղումը` http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս.Ս. Ավետիսյան, Ս.Վ. Դանիելյան: Երևան 2012,
հղումը` http://fliphtml5.com/fumf/egdx
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և ՀՀ կառավարության պաշտոնական ինտերնե-տային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհան¬րա¬¬կան կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

7. Պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` ՊՆ) հայտարարում է արտաքին մրցույթ գնումների կազմակերպման վարչության գնումների կազմակերպման 3-րդ բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 26-34.1-Մ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն (այսուհետ` պաշտոն) զբաղեցնելու համար:
Պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների` պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիք-ների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման լիազորությունների և ղեկա-վար¬ման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի Էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում www.mil.am/hy/libraries/34:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 31-ին, ժամը 10:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, ժամը 12:00-ին` ՊՆ վարչական համալիրում (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը` 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի` բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականության և պատասխանա¬տվության զգացում:
Թեստում ընդգրվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանք-ները կազմված են հետևյալ բնագավառներից`
• Սահմանադրություն. Հոդվածներ` 4, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 27, 57, 58, 72, 73, 88, 124, 131, 133, 134, 155,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
• «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2, 3(մաս 4, 5), 4, 10, 15,
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140399
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 3, 10, 13, 15, 17, 19-22, 23, 24,
հղումը` https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120807
• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ` 2 (1-ին մաս, կետեր` 4, 7-10, 17), 3 (2-րդ մաս), 6 (1-ին մաս, կետ` 6), 7 ( 2-րդ և 4-րդ մասեր), 9 (1-ին մաս), 10 (1 և 2-րդ մասեր), 11 (1-ին մաս), 12, 15 (6-րդ մաս), 18 (1-ին մաս), 20 (2-րդ մաս), 21 (3, 5 և 8-րդ մասեր), 22 (3-րդ մաս), 26 (1-ին մաս, 2-րդ մաս, կետ` 7), 27, 28 (1-ին մաս), 29 (1-ին և 3-րդ մասեր), 30, 32 (2-րդ մաս), 33, 34, 35 (2-րդ մաս), 37 (1-ին մաս), 40 (1-ին և 2-րդ մասեր), 41 (3-րդ և 4-րդ մասեր), 42 (1-ին մաս, կետ` 2), 44 (1-ին մաս), 47 (1-ին մաս), 50 (7-րդ մաս, կետ` 1), 51 (1-ին մաս),
հղումը` https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121796
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., էջեր` 58, 64, 71, 82-84, 93-98, 108, 174, 190- 191, 224, 226, 231, 261, 265, 268,
հղումը` http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս.Ս. Ավետիսյան, Ս.Վ. Դանիելյան: Երևան 2012,
հղումը` http://fliphtml5.com/fumf/egdx
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և ՀՀ կառավարության պաշտոնական ինտերնե-տային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհան¬րա¬¬կան կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

1-7-րդ կետերում նշված պաշտոններն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ ՊՆ (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը:
 դիմում` ՀՀ ՊՆ գլխավոր քարտուղարի անունով (ձևը լրացվում է տեղում):
 անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ` պատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք` պատճեններով)
 բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ` պատճենով,
 աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ` պատճենով,
 արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական` պատճենով,
 մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի հուլիսի 10-ից մինչև հուլիսի 20-ը ներառյալ` աշխատանքային օրերին ժամը 09:30-ից 12:30-ը և 14:30-ից 16:30-ը:
Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները հարցերի և լրացուցիչ տեղեկություն-ների համար կարող են դիմել ՊՆ կադրերի և ռազմական կրթության վարչություն (հասցե` ք. Երևան, Բագրևանդի 5, հեռախոսահամարներ` 010-29-46-39, 010-29-44-28):

Հասցե` ք. Երեւան, Բագրեւանդի 5

Հեռ..` 010-29-44-28

Էլ. փոստ`