Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

18.08.2020

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված10, մաս3

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Ղ4-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:
Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել տվյալ մարմնի հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները:
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Արմավիր, Աբովյան 71) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում),
2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրային ծառայության համարանիշ կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով,
6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի օգոստոսի 17-ից 2020 թվականի օգոստոսի 26-ը ներառյալ՝ աշխատանքային օրերին: Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 10:00-ից 12:30-ը և 14:30-ից 17:00-ը: Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին՝ ժամը 12:00-ին, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Արմավիր, Աբովյան 71, վարչական շենք): Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ին՝ ժամը 12:00-ին, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Արմավիր, Աբովյան 71, վարչական շենք): Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 6 , 9, 10, 35, 36, 37, 38
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131562

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ ՝ 5, 6, 7, 8, 9
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132720

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 6-11, 13, 16-21, 37,
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807

«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 5-7, 9-18
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137110#

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդվածներ՝ 14, 85, 94, 99, 101, 111, 112,139, 141, 152, 158, 159, 163, 164, 171, 219, 225, 226, 230, 244
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143703

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդվածներ՝ 4, 33
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143873

«Տեղեկատվության ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք. հոդվածներ՝ 9, 11
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1372

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդվածներ՝ 3, 11
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140362

«Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդված՝ 17
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75491

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդված՝ 22
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103999

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդված՝ 18
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141306

«Պետական ոչ ատևտրային կազմակերպության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդվածներ՝ 16, 20
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=144767

«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդված՝ 12
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121002

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդված՝ 4
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142597

«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդվածներ՝ 2, 6
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120999

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդված՝ 6
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=107521

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման կարգը հաստատելու մասին» N:319 որոշում
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=106962

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 15-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N:1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N:954-Ն որոշում
Հղումը՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=59769

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի մայիսի 15-ի N150 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1392-Ն որոշում
Հղումը՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140701

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի «Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգը և հանրակրթության պետական չափորոշիչը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 27-ի N771-Ն և հունիսի 17-ի N900-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N439-Ն որոշում
Հղումը` http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77183
• Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մարտի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N981-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N113-Ն հրաման
Հղումը` http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77183

• Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 1507-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N833-Ն հրաման
Հղումը` http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78642

• Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 24-Ի N 1640-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N1365-Ն հրաման:
Հղումը` http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90505

Գրավոր խոսք, Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակչություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ. Էջեր՝ 70-129
Հղումը` http://www. parliament.am
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես
• «Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին (հասցե` ք. Արմավիր, Աբովյան 71), հեռախոսահամար՝ 0237-2-16-29, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ armavir.andznakazmi.karavarum@gmail.com )

Հասցե` ք. Արմավիր, Աբովյան 71

Հեռ..` 0237-2-16-29

Էլ. փոստ`