Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

14.09.2021

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
ՀՀ կառավարության 10.07.2018թ. N 792-Ն որոշում

Արտաքին կապերի վարչության միջտարածաշրջանային համագործակցության և արարողակարգի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ2-5)
Հիմնական գործառույթները՝
1. Իրականացնում է միջտարածաշրջանային և անդրսահմանային համագործակցության հարցերովհամապատասխանպետականմարմիններին գործնական, խորհրդատվական, մեթոդական և այլ անհրաժեշտ օգնության ցուցաբերում

2. Իրականացնում է այլերկրներիվարչատարածքայինմիավորներիհետանդրսահմանայինևմիջտարածաշրջանայինհամագործակցությանհնարավորուղղություններիվերհանմաննպատակովանհրաժեշտուսումնասիրություններևվերլուծություններ

3. Իրականացնում է անդրսահմանայինտարածքայինհամագործակցությանշրջանակներումՆախարարությանմասնակցությամբիրականացվողծրագրերիդիտարկումևմշակվածծրագրերիիրագործմանհամարգործընկերկառույցներիներգրավմաննպատակովառաջարկություններինախապատրաստում

4. Իրականացնում է պատվիրակությունների և օտարերկրյա պետությունների պաշտոնատար անձանց այցելությունների հետ կապված աշխատանքներ և մասնակցում այդմիջոցառումներին՝ իրականացնելովարարողակարգային աշխատանքներ, մասնավոր ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց այցերի և նախայցային աշխատանքների կազմակերպում, թույլտվությունների ստացում, դիմավորում և ճանապարհում, այլ հարցեր:

5. Իրականացնում էԵԽ տեղական ու տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի հետ համագործակցությանաշխատանքներ

6. Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների վարչատարածքային միավորների միջև տարվող միջազգային և անդրսահմանային համագործակցության աշխատանքները

7. Իրականացնում է շնորհավորական ուղերձների նախապատրաստում, հյուպատոսական հարցեր, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ աշխատանքի կազմակերպում

8. Իրականացնում է այլ երկրների հետ միջտարածաշրջանային համաժողովների, միջտարածաշրջանային համագործակցության հարցերով աշխատանքային խմբերի ու հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպում

9. Միջտարածաշրջանային տեղեկատվական շտեմարանի վարում:

10. Իրականացնում է միջազգային կազմակերպություններից ստացված նյութերի վերաբերյալ համառոտ տեղեկանքների պատրաստման աշխատանքները` ըստ անհրաժեշտության նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին տրամադրելու նպատակով

11. Իրականացնում էՆախարարության պաշտոնատար անձանց գործուղումների գործընթացի նախապատրաստում, ՀՀ վարչապետի համապատասխան որոշումների ստացման կազմակերպում, ավիատոմսերի գնման գործընթացի կազմակերպում, հյուրանոցի ամրագրում, վիզաների ստացման կազմակերպում: Նախարարության պաշտոնատար անձանց գործուղումների արդյունքներով հաշվետվությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն և ՀՀ ԱԳՆ

12. Մասնակցում էօտարերկրյա պետությունների հետ միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքներին, դրանց նիստերի արդյունքներով հանձնարարականներ է կատարում:


Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է`

• Բարձրագույն կրթություն
• Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ
• Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ միջազգային կապերի բնագավառում՝ կամ հասարակական և հարակից գիտությունների բնագավառներում՝ փիլիսոփաների կամ պատմաբանների կամ քաղաքագետների կամ բանասերիրության կամ լեզվաբանության բնագավառներում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
• Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը՝ մինչև 19.01.2022թ.
• Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 17.09.2021թ.
• Աշխատավարձի չափը՝ 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) ՀՀ դրամ:
• Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, հեռ. 010-511-355, 010-511-316, էլ. փոստ՝ n.kirakosyan@mta.gov.am
• Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ հարցազրույց:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
• դիմում Նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով
• տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
• արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
• մեկ լուսանկար 3+4 սմ չափսի,
• անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը,
• համառոտ CV:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.30-ից մինչև 12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Հասցե` ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Հեռ..` 010-511-316

Էլ. փոստ`