Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Մրցույթ՝ ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և գնումների բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 32-36.3-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

23.05.2020

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն
ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի N 29-Ն որոշման հավելվածի 69-րդ կետ

Հատուկ քննչական ծառայությունը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և գնումների բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 32-36.3-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և գնումների բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 32-36.3-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և գնումների բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 32-36.3-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համարա նցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (ք. Երևան, Վ.Վաղարշյան 13Ա) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում),
2.անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով,
6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի մայիսի 23-ից մինչև 2020 թվականի հունիսի 4-ը ներառյալ՝ աշխատանքային օրերին: Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 10:00-ից 12:30-ը և 14:30-ից 17:00-ը:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020թվականի հունիսի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 13Ա):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի հունիսի26-ին՝ ժամը 11:00-ին, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 13Ա):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը 212 309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեքհարյուրինը)
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից.

• Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 5, 7, 10, 13, 25, 32, 33, 47, 51, 53, 56, 57, 62, 71, 73, 76, 162, 184,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510
• Աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 14, 73, 92, 94, 109, 114, 139, 151, 161,164, 165, 176,195, 264,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139117
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. hոդվածներ` 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21-24, 27, 30, 39,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807
• «Հանրային ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 4-6, 8, 14, հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=130648
• «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենք.
հոդվածներ՝ 2, 3, 5, 8, 10-12, 21, 23, հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120842
• «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 2, 9, 13, 20
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121540
• «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 2, 14, 16, 30,
հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131562
• «Գնումների մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 1, 2, 6, 14, 34
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121796
• ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն «Գնումների գործընթացի կազմակերման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» որոշում.հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=135339
• «հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137523
• «Պետական պաշտոն և պետական ծառայություն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 3, 6, 14.1, 20, 24
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139014
• «Նվազագույն ամսական ախատավարձի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 1, 4
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137616
• «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 6, 15, 19, 25
հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139016
• «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 10, 16
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138972
• «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 2,8, 9,11, 13, 14, 19
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138995
• «Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանhttps://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102700
• ՀՀ հարկային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 140,142, 150,151,156, 160
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139125
• «Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն ինպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2012 թվականի N 1691-Ն որոշում հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134824
• ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 09-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրակիրառման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 207-Ն հրաման https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=111138

• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012, էջեր 10, 18, 19, 30http://fliphtml5.com/fumf/egdx
• Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012, էջ46http://fliphtml5.com/fumf/egdx
• «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., էջեր՝ 74, 94, 247,248 http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

• «Խնդրի լուծում»
Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• «Հաշվետվությունների մշակում»
Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժին (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 13Ա, հեռախոսահամար՝ 011-900-026, 011-900-027 էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ hqc.andznakazm@gmail.com):

Հասցե` ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 13Ա

Հեռ..` +374 11 900 027

Վեբ կայք` www.ccc.am

Էլ. փոստ`