Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

31.05.2021

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենք 14

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Մ4-1), քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Մ4-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` http://armavir.mtad.am/files/docs/54409.pdf :
Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել տվյալ մարմնի հանրային ծառայողները և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները:
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները դիմումները ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով: Դիմումներն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել https://cso.gov.am պաշտոնական կայքէջ, լրացնել նշված կայքէջի <<Գլխավոր էջ>>-ի <<Մրցույթների հայտարարություններ>> բաժնի <<ղեկավար և մասնագիտական պաշտոններ>> ենթաբաժնի համապատասխան մրցույթի տողում զետեղված դիմումը, որից հետո անհրաժեշտ է լրացված դիմումին կցել անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճենները և ներբեռնել լուսանկարը:

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 93-1.6-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. Դիմում.
2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար(ներ),
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի(ների) լուսանկար(ներ),
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
Մրցույթին մասնակցեու համար դիմումներն ընդունվում են 2021 թվականի մայիսի 31-ից մինչև 2021 թվականի հունիսի 4-ը՝ ժամը 24.00-ն: Դիմումներն ընդունվում են քսանչորսժամյա ռեժիմով:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2021 թվականի հուլիսի 2-ին՝ ժամը 11:30-ին, Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2021 թվականի հուլիսի 6-ին՝ ժամը 11:30-ին, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի վարչական շենքում (հասցե` ք. Արմավիր, Աբովյան 71): Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:
Հիմնական աշխատավարձը 150799 ( մեկ հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր իննսունինը) ՀՀ դրամ է:
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 6-11, 13, 16-21, 37,
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 6 , 9, 10, 35, 36, 37, 38
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131562
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենք. Հոդվածներ՝ 5-7, 9, 12-15
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147130
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 3, 4, 5, 7, 12, 22, 23
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141302


ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդվածներ՝ 14, 85, 94, 99, 101, 111, 112,139, 141, 152, 158, 159, 163, 164, 171, 219, 225, 223, 230, 244
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152137

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդվածներ՝ 4, 33
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=149890

«Տեղեկատվության ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք. հոդվածներ՝ 5, 9, 11
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1372

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդվածներ՝ 3, 11
Հղումը ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140362

«Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդված՝ 11, 17
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75491«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդված՝ 9, 18
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141306

«Պետական ոչ ատևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հոդվածներ՝ 16, 20
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=148844• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման կարգը հաստատելու մասին» N:319 որոշում , կետեր՝ 2, 27
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=149938


• Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի մայիսի 15-ի N150 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1392-Ն որոշում , հավելված 3, կետեր՝ 45,47
Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=149945Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երեւան 2012:
հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129,
հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf:
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես

• «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
• <<Հաշվետվությունների մշակում>> կոմպետենցիա
հղում՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf
• <<Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն>> կոմպետենցիա
Հղում՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/9.pdf
• <<Բարեվարքություն>> կոմպետենցիա
Հղում՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժին (հասցե` ք. Արմավիր, Աբովյան 71), հեռախոսահամար՝ 0237-2-16-29, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ armavir.andznakazmi.karavarum@gmail.com )

Հասցե` ք. Արմավիր, Աբովյան 71

Հեռ..` 0237-2-16-29

Էլ. փոստ`